[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
[ ກຳລັງພັດທະນາ ] ຂໍ້ມູນວັນທີ 20/03/2023

7,000 ກີບ/ກິໂລ.

6,500 ກີບ/ກິໂລ.

14,000 ກີບ/ກິໂລ.

9,000 ກີບ/ກິໂລ.

ຂໍ້ມູນ ປີ 2018
ລາຄາເຂົ້າສະເລ່ຍ ປີ 2019
ຂໍ້ມູນ ປີ 2020
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,000 20/03/2023
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແນວພັນປະສົມ 6,000 20/03/2023
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 6,500 15/03/2023
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,500 14/03/2023
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າກ18 6,000 25/12/2022
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 6,500 13/03/2023
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 5,700 12/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,000 12/12/2022
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 03/03/2020
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 14,000 15/03/2023
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 8,000 22/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 03/03/2020
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 02/02/2020
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າກ18 9,000 12/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,200 07/12/2022
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 03/03/2020
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 6,400
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າສານຈ້າວ 4,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສານໜຽວ 9,900
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 8,400
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 6,400
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າສານຈ້າວ 4,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າສານໜຽວ 9,900
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 8,400
ເນື້ອທີ່ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2023
ແຂວງ ເນື້ອທີ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0 ຮຕ / 0 ໂຕນ
ບໍລິຄຳໄຊ 198 ຮຕ / 0 ໂຕນ
ຄຳມ່ວນ 0 ຮຕ / 0 ໂຕນ
ໄຊຍະບູລີ 54 ຮຕ / 9,253 ໂຕນ
ວຽງຈັນ 0 ຮຕ / 0 ໂຕນ