ເຂົ້າເປືອກໜຽວ

3886

ກີບ/ກິໂລ

ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ

4016

ກີບ/ກິໂລ

ເຂົ້າສານໜຽວລາວ ທີ 1

9000

ກີບ/ກິໂລ

ເຂົ້າສານຈ້າວລາວ ທີ 1

7416

ກີບ/ກິໂລ
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງວຽງຈັນ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 5.000 4.698 30/11/2020
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 5.000 4.698 30/11/2020
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 5.000 4.698 30/11/2020
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 5.000 4.698 30/11/2020
ແຂວງວຽງຈັນ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4.362 7.369 30/11/2020
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 4.362 7.369 30/11/2020
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 4.362 7.369 30/11/2020
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 4.362 7.369 30/11/2020
ແຂວງວຽງຈັນ 6.800 7.400 30/11/2020
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 7.896 1.234 30/11/2020
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 7.896 1.234 30/11/2020
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 7.896 1.234 30/11/2020
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 7.896 1.234 30/11/2020
ແຂວງວຽງຈັນ 7.896 1.234 30/11/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ເນື້ອທີ່ ປີ 2019 (ຮຕ) ເນື້ອທີ່ ປີ 2018 (ຮຕ) ການປ່ຽນແປງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,000 1,000 - 10%
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1,000 1,000 + 10%
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1,000 1,000 + 13%
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1,000 1,000 + 12%
ແຂວງວຽງຈັນ 1,000 1,000 + 10%
ແຂວງ ເນື້ອທີ່ ປີ 2019 (ຮຕ) ເນື້ອທີ່ ປີ 2018 (ຮຕ) ການປ່ຽນແປງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2,000 3,000 - 11%
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1,000 1,000 + 10%
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1,000 1,000 + 13%
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1,000 1,000 + 12%
ແຂວງວຽງຈັນ 1,000 1,000 + 10%
ແຂວງ ເນື້ອທີ່ ປີ 2019 (ຮຕ) ເນື້ອທີ່ ປີ 2018 (ຮຕ) ການປ່ຽນແປງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 5,000 4,000 - 20%
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 3,000 1,000 + 10%
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1,000 1,000 + 13%
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1,000 1,000 + 12%
ແຂວງວຽງຈັນ 1,000 1,000 + 10%
ແຂວງ ເນື້ອທີ່ ປີ 2019 (ຮຕ) ເນື້ອທີ່ ປີ 2018 (ຮຕ) ການປ່ຽນແປງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9,000 9,000 +- 0%
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 8,000 8,000 + 10%
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1,000 1,000 + 13%
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1,000 1,000 + 12%
ແຂວງວຽງຈັນ 1,000 1,000 + 10%

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວທົ່ວໄປ (ໂຕນ) ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ (ໂຕນ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1,000 1,000 1,000
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງວຽງຈັນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າສານຈ້າວທົ່ວໄປ (ໂຕນ) ເຂົ້າຫອມມະລິ (ໂຕນ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,000 1,500 1,500
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1,000 1,000 1,000
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງວຽງຈັນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າເປືອກໜຽວທົ່ວໄປ (ໂຕນ) ເຂົ້າເປືອກໄກ່ນ້ອຍ (ໂຕນ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4,000 5,000 1,000
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງວຽງຈັນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າເປືອກຈ້າວທົ່ວໄປ (ໂຕນ) ເຂົ້າເປືອກຫອມມະລິ (ໂຕນ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,000 1,500 1,500
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1,000 1,000 1,000
ແຂວງຄໍາມ່ວນ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2,000 1,000 1,000
ແຂວງວຽງຈັນ 2,000 1,000 1,000

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ