[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 57 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ທ່ານ ອຸດົມ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາແລ້ງຫຼວງ ,ເບີໂທ 02092393679
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ນາໄຮ ,ເບີໂທ 02055989069