amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 90 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ທ້າວ ຫານ ມາດີ ໂຮງສີເຂົ້າ ຫານ ມາດີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ທ້າວ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ໂຮງສີເຂົ້າ ແມ່ວຽງ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ທ້າວ ສົມຫວັງ ຄຳແຫງ ໂຮງສີເຂົ້າ ສົມຫວັງ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ທ້າວ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າພູວອນມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ
ນາງລອນ ຄັດຄຳ ໂຮງສີເຂົ້າ ນາງລອນ ຄັດຕຳ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ
​ນາງ​ ລອຍ ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ຄຳ​ປະ​ເສີດ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ
​ນາງ ລອຍ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ
​ນາງ​ບົວ​ລຽນ ​ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ບົວ​ລຽນ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ
​ນາງ ບົວ​ລຽນ ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ບົວ​ລຽນ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ
​ນາງ ບົວ​ລຽນ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ
ນາງ ສີວິໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າສິວິໄຊ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ
ນ. ສີວິິໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າສິວິໄຊ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ