amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄວາມຕ້ອງການຂາຍ

ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ບໍລິຄຳໄຊ 8,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9,900 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ຄຳມ່ວນ 4,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ຄຳມ່ວນ 7,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ ບໍລິຄຳໄຊ 7,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 8,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ວຽງຈັນ 6,400 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ ໄຊຍະບູລີ 10,000 15 % 17/05/2022
ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ ວຽງຈັນ 9,400 15 % 17/05/2022