amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຊື່ແນວພັນ ປະເພດແນວພັນ ຄຳອະທິບາຍ
ທ່າດອກຄໍາ 14 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ໄດ້ຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງແນວພັນເຂົ້າຈາກໄທຄື: ກໍຂໍ10 ໄດ້ປະສົມພັນກັບ TDK1 ທີ່ເປັນແນວພັນເຂົ້າຂອງລາວ ເມື່ອໄດ້ລູກ F1 ໃນປີ 1996 ແລະ ຄັດເລືອກສາຍພັນແບບສືບຕະກຸນ ຈົນໄດ້ສາຍພັນ TDK37-8-9-1-3-B, ຮອດປີ 2011-2012 ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງອອກແນວພັນດັ່ງກ່າວໄປປູກທົດສອບຜົນຜະລິດ, ມາ ຮອດປີ 2018 ແນະນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຊາວນາ. ເປັນແນວພັນທີ່ປັບຕົວຕໍ່ກັບດິນນາໂຄກ, ນາໂນນ, ປູກໄດ້ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ, ອາຍຸ135- 140 ມື້, ສະມັດຕະພາບສູງສຸດ 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ໂພນງາມ 1 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ນຳເຂົ້າມາປູກທົດລອງທີ ສປປ ລາວແຕ່ປີ 1988. ປູກທົດລອງໃນເງື່ອນໄຂນານ້ຳຝົນ, 1993 ແລະ 1994 ປູກທົດລອງທ້ອງຖິ່ນໃນເງື່ອນໄຂຊົນລະປະທານ (ລະດູແລ້ງ) 1994/95 ແລະ 1995/96, ອາຍຸ 125-130 ວັນ, ຜົນຜະລິດ: 3.5-4.5 ໂຕ/ເຮັກຕາ, ເປີເຊັນການສີ ປະມານ 65%, ເໝາະສົມສໍາລັບນາປີ ແລະ ນາແຊງ, ທົນທານຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດ ຫລື ພະຍາດໃໝ້ ແລະ ຂອບໃບແຫ້ງໄດ້ດີ, ລຳຕົ້ນ ແຂງແຮງປານກາງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຊບັ້ງໄຟ1 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ພັດທະນາພັນເຂົ້າຂື້ນຈາກການປະສົມລະຫວ່າງ ແນວພັນເຂົ້າIR40913-33-1-3-2(ເປັນແນວພັນທົນນ້ຳຖ້ວມ), ນຳໃຊ້ເປັນພໍ່ພັນ ໂດຍປະສົມພັນຕ່າວກັບເຂົ້າພັນປັບປຸງລາວຄືທ່າດອກຄຳ1ໂດຍວິທີນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ1999ຈົນໄດ້ສາຍພັນIR07F289. ເປັນແນວພັນທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບນ້ຳຖ້ວມ, ປູກໄດ້ທັງນາປີ ແລະນາແຊງ, ອາຍຸ140 ມື້, ສະມັດຖະພາບສູງສຸດ 6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າຈ້າວດໍາ ເຂົ້າຈ້າວ/ ພັນພື້ນເມືອງ

ລັກສະນະປະຈໍາພັນ:
• ເປັນພັນເຂົ້າໄຮ່ພື້ນເມືອງທີ່ມີຕົ້ນສູງ 80-120ຊມ
• ເປັນແນວພັນເຂົ້າທີ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງອອກດອກໃນຊ່ວງວັນທີ 17-24/9
• ລວງຍາວຂອງຮວງ: 25-35ຊມ
• ລັກສະນະຂອງເມັດ: ເມັດຍາວ ເປຶອກນອກລາຍກົ້ນດໍາ
ຜົນຜະລິດ: 1-1.5ໂຕນ/ຮຕ
ລັກສະນະເດັ່ນ: ເປັນເຂົ້າຈ້າວໄຮ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ພະຍາດແມງໄມ້


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຈຸກ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ລັກສະນະປະຈໍາພັນ:
• ເປັນພັນເຂົ້າໄຮ່ພື້ນເມືອງທີ່ມີຕົ້ນສູງ 80-100ຊມ
• ເປັນແນວພັນເຂົ້າທີ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງອອກດອກໃນຊ່ວງວັນທີ 24-26/9
• ລວງຍາວຂອງຮວງ: 25-30ຊມ
• ລັກສະນະຂອງເມັດ: ເມັດໃຫຍ່ຍາວ ເປຶອກນອກສີຂາວ
ຜົນຜະລິດ: 1.5-2.5ໂຕນ/ຮຕ
ລັກສະນະເດັ່ນ: ເປັນເຂົ້າໜຽວທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ, ການຈັບເມັດຢູ່ເປັນຈູ້ມ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ແດງຕັນ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ລັກສະນະປະຈໍາພັນ:
• ເປັນພັນເຂົ້າໄຮ່ພື້ນເມືອງທີ່ມີຕົ້ນສູງ 85-110ຊມ
• ເປັນແນວພັນເຂົ້າທີ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງອອກດອກໃນຊ່ວງວັນທີ 17-24/9
• ລວງຍາວຂອງຮວງ: 25-30ຊມ
• ລັກສະນະຂອງເມັດ: ເມັດໃຫຍ່ປຸ້ມ ເປຶອກນອກແດງ
• ການຈັບເມັດແໜ້ນໜາຫລາຍ
ຜົນຜະລິດ: 2-3.5ໂຕນ/ຮຕ
ລັກສະນະເດັ່ນ: ປັບຕົວໄດ້ດີ ເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວໄຮ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ພະຍາດແມງໄມ້
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າເມັດຍາວ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ເປັນພັນເຂົ້າໜຽວໄຮ່ພື້ນເມືອງທີ່ມີຕົ້ນສູງ 80-120ຊມ
• ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງ ອອກດອກໃນຊ່ວງທີ 21-24/9
• ລວງຍາວຂອງຮວງ: 25-35ຊມ
• ລັກສະນະຂອງເມັດ: ເມັດຍາວ ເປຶອກນອກສີຂາວ
ຜົນຜະລິດ: 1.5-3ໂຕນ/ຮຕ
ລັກສະນະເດັ່ນ: ເປັນເຂົ້າໜຽວໄຮ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ພະຍາດແມງໄມ້
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສາລະວັນ1 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ເປັນແນວພັນປັບປຸງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຄັດເລືອກໄດ້ຈາກຊາວນາ ບ້ານມ່ວງ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນຄັດເລືອກໄດ້ແນວພັນອາຍຸສັ້ນເໝືອນແມ່(ແນວພັນB6144-MR-6-0-0),ເປັນເຂົ້າໜຽວເມືອນພໍ່(TDK7),ອາຍຸ120-125,ປູກໄດ້2ລະດູ,ລວງສູງ120-138 ຊມ ,ທົນທານພະຍາດໄໝ້ໄດ້ລະດັບປານກາງ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຊບັ້ງໄຟ2 ເຂົ້າຈ້າວ/ ພັນປັບປຸງ
 ເປັນແນວພັນທີ່ພັດທະນາມາຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງ ແນວພັນເຂົ້າກຂ15 ແລະ ແນວພັນIR57514 , ເປັນແນວພັນເຂົ້າຈ້າວຫອມ, ມີທາດອາມີໂຣດຕໍ່າ (16-18%), ມີຄຸນນະພາບໃນການ ກີນອ່ອນນຸ້ມດີ, ເປັນແນວພັນທີ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງ, ອາຍຸຍາວປານກາງ, ອອກດອກໃນຕົ້ນເດືອນ10ສາກົນ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໃນລະດັບປານກາງ ແຕ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນພໍ່ພັນ ເພື່ອ ຖ່າຍທອດຢີນຄວາມຫອມໃສ່ແມ່ພັນ IR57514, ເຊິ່ງເປັນແນວພັນເຂົ້າຈ້າວ ທີ່ພັດທະນາຂື້ນໂດຍສະຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າສາກົນ, ບໍ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊວງແສງ, ມີອາຍຸ 140 ມື້, ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ມີທາດອາມີໂຣດສູງ (33%), ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ນາຊາງ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ແນວພັນເຂົ້າໜຽວນາຊາງ, ມາຈາກ ສປ ຈີນ ທີ່ປະຊາຊົນບ້ານອ່າຍ ບ້ານນາສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊ, ໄດ້ນໍາມາຈາກພີ່ນ້ອງຢູ່ສິບສອງພັນນາ ໃນປີ 2006-07 ແລະ ໃນປີ 2008-09, ໂຄງການອີຮີ-ອີຟາດ ໄດ້ແນະນໍາປູກໃນຂົງເຂດອື່ນໆໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ປະຈຸບັນເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ປູກແນວພັນນາຊາງ ປະມານ 60 % ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ. ເປັນເຂົ້າໜຽວໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 4-5.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ອາຍຸ 135-140 ວັນ, ລວງສູງ 89 ຊມ, ລໍາຕົ້ນແຂງແຮງດີ, ສີໃບຂຽວຈາງ, ບາງຕັ້ງຊື່ດີ, ເມັດເຂົ້າເປືອກສີເຫຼືອງແກ່, ຂະໜາດເມັດເຂົ້າສານຍາວ 10.81ມມ, ກວ່າງ 3.1 ມມ, ໜາ 2.16 ມມ, ນໍ້າໜັກ 1000 ເມັດແມ່ນ 37 ກກ, ຄຸນນະພາບການກິນອ່ອນນຸ່ມດີ ແລະ ຄຸນນະພາບການສີ ແມ່ນ 60 %.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຊບັ້ງໄຟ3 ເຂົ້າຈ້າວ/ ພັນປັບປຸງ
ເປັນແນວພັນເຂົ້າຈ້າວຫອມ,ເໝາະກັບການເຮັດນາຫວ່ານແຫ້ງ ແລະ ຢອດແຫ້ງໃນນາທາມ,ທົນຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ,ທົນທານຕໍ່ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ,ເປີເຊັນເຂົ້າສານປະເພດໜຶ່ງສີໄດ້ 49,2 ເປີເຊັນ,ກິນແຊບ, ຫອມ ແລະ ອ່ອນນຸ້ມດີ. ແນວພັນນີ້ພັດທະນາຂື້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍານາພອກ ສປປລາວ ແລະ ສູນໄບໂອເທັກ ລາຊະອານາຈັກໄທ, ປະສົມພັນໃນ ປີ 2006 ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທາງດ້ານຊີວະໂມເລກູນໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ໄດ້ປູກສຶກສາສາຍພັນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກ ໃນປີ 2009 ເຊິ່ງໄດ້ປູກທົດສອບຜົນຜະລິດຢູ່ເຂດນ້ໍາຖ້ວມຂອງທົ່ງພຽງເຊບັ້ງໄຟ ໃນປີ 2012 ແລະ ປ່ອຍພັນ ໃນປີ 2015.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫອມທ່າດອກຄໍາ 1 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄໍາ 1 (HomeTDK 1) ແມ່ນພັດທະນາຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບສູນໄບໂອເທັກ ລາຊະອານາຈັກໄທ ພ້ອມດ້ວຍນັກປັບປຸງພັນເຂົ້າຂອງລາວທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກ, ເຊິ່ງຊື່ສາຍພັນແມ່ນ: TDK303-104-3-93-4-27, ປະສົມພັນຈາກແນວພັນ TDK1/Homenangnouane ໃຊ້ວິທີປະສົມພັນກັບຫາທ່າດອກຄໍາ 1 ເປັນຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ ໂດຍເລີ່ມປະສົມພັນໃນປີ 2004 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ນາພອກ, ສ່ວນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງທີ່ Rice Gene Discovery Unit, ກໍາແພງແສນປະເທດໄທເພື່ອກວດສອບ ຫາຢີນຄວາມຫອມໃນສາຍພັນປັບປຸງ. ໃນປີ 2012-2014 ໄດ້ປູກທົດສອບຜົນຜະລິດ ໃນພາກເຫນືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ປະຈຸບັນນິຍົມຫຼາຍທາງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຕຽມປ່ອຍພັນໃນປີ 2017.ລັກສະນະພັນເຂົ້າຈະມີຜົນຜະລິດ 4-6 ໂຕນ/ຮຕ, ອາຍຸ135-140 ວັນ, ແຕກກໍໄດ້ ຫຼາຍ ແລະ ມີຊົງຕົ້ນຕັ້ງຊື່ດີ, ແຂງແຮງດີ ແລະ ບໍ່ລົ້ມເວລາສຸກແກ່, ສູງ 90-110 ຊມ, ເມັດເຂົ້າສີນ້ໍາຕານເຂັ້ມ ແລະ ເມັດເຂົ້າສານຍາວຮຽວ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ວຽງຈັນ450-2 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າພັນປັບປຸງໃໝ່ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ-ນາພອກ, ທີ່ລວບລວມລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ ຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງເຂົ້າທ່າດອກຄຳ1 ກັບທ່າດອກຄໍາ7 ແລະ ປະສົມເພີ່ມເຕີມກັບເຂົ້າອີແອ (IR). ເປັນເຂົ້າໜຽວປະເພດລຳຕົ້ນສູງປານກາງ ແລະ ຮວງໃຫຍ່; ອາຍຸຍາວປານກາງ 140-145 ວັນ, ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງຕໍ່າ, ເໝາະສົມກັບນາປີແຕ່ສາມາດປູກນາແຊງ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຕົກກ້າ ແຕ່ກາງເດືອນພະຈິກ-ຕົ້ນເດືອນທັນວາ. ຜົນການທົດລອງໃນລະດູຝົນ 2008, 2009 ແລະ 2010 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ; ຜົນຜະລິດສະເລັ່ຍລວມ 3 ປີ ແລະ 3 ຈຸດທົດລອງ ແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງກັບຕົວຢືນ ທ່າດອກຄຳ1 ແລະ ທ່າດອກຄຳ8; 2,863 ກລ/ຮຕ, 2,847 ກລ/ຮຕ ແລະ 2,771 ກລ/ຮຕ ຕາມລຳດັບ. ທົນທານໄດ້ດີຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດເຂົ້າຜູ້ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການທຳລາຍລະດັບປານກາງຕໍ່ພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ຂອບໃບແຫ້ງ; ບໍ່ທົນທານ ຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ, ເພັ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ, ເພັ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ ແລະ ແມງບົ່ວ; ທົນທານລະດັບປານກາງຕໍ່ປະກົດການເຫຼັກເປັນພິດ (Fe toxic). ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກປະເພດເຂົ້າເມັດ ຍາວ-ຮຽວ, ເມັດເຂົ້າເປືອກສີນໍ້າຕານ, ມີຄຸນນະພາບໃນການສີດີແລະ ເປີເຊັນເຂົ້າສານປະເພດ1 ສູງເທົ່າທຽມເຂົ້າທ່າດອກຄຳ8, ເຂົ້າໜື້ງສຸກອ່ອນນຸ້ມດີແລະ ປະໄວ້ດົນຍັງຮັກສາຄວາມອ່ອນນຸ້ມ ໄດ້ດີສົມຄວນ; ກິນແຊບອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ຫອມອ່ອນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ວຽງຈັນ450-1 ເຂົ້າຈ້າວ/ ພັນປັບປຸງ
ເປັນແນວພັນເຂົ້າຈ້າວພັນປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ລວບລວມລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການຈາກເຂົ້າມະລິ105 (KDML105) ແລະ ສາຍພັນເຂົ້າອີແອ (IR) ໂດຍການປະສົມພັນຫຼາຍດ້ານຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າສາກົນ (IRRI), ປະເພດລຳຕົ້ນຕໍ່າປານກາງ, ອາຍຸຍາວປານກາງ 135-140 ວັນ, ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງຕໍ່າ, ສາມາດປູກນາແຊງໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຕົກກ້າແຕ່ ກາງເດືອນພະຈິກ-ຕົ້ນເດືອນທັນວາ. ໃນການທົດລອງ ລະດູຝົນ 2010 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ເຫັນວ່າ ວຽງຈັນ450-1 ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ 3,117 ກລ/ຮຕ, ລື່ນທ່າດອກຄຳ1 9.52% (2,847 ກລ/ຮຕ) ແລະ ທ່າດອກຄຳ8 12.38% (2,771 ກລ/ຮຕ). ທົນທານໄດ້ດີຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດເຂົ້າຜູ້ ແລະ ທົນທານລະດັບປານກາງ ຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດໃບໄໝ້ແລະ ຂອບໃບແຫ້ງ; ໂຍະຍານຕໍ່ການທຳລາຍພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ, ເພັ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ, ເພັ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ ແລະ ແມງບົ່ວ; ທົນທານລະດັບປານກາງຕໍ່ປະກົດການເຫຼັກເປັນພິດ (Fe toxic). ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກປະເພດເຂົ້າ ເມັດຍາວຮຽວ,
ສີເຟືອງ, ມີຄຸນນະພາບໃນການສີດີ ແລະ ເປີເຊັນເຂົ້າສານປະເພດ1 ສູງເທົ່າທຽມເຂົ້າມະລິ105, ເມັດເຂົ້າສານໃສດີ, ຈັດຢູ່ໃນປະເພດເຂົ້າທີ່ມີທາດແປ້ງອາມີໂລປານກາງ, ເຂົ້າຫູງສຸກອ່ອນນຸ້ມດີ ແລະ ປະໄວ້ດົນຍັງຮັກສາຄວາມອ່ອນນຸ້ມໄດ້ດີສົມຄວນ; ກິນແຊບ, ອ່ອນ ແລະ ຫອມອ່ອນ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ດໍໄດ້ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວພຶ້ນເມືອງ ທີ່ມາຈາກເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 4-5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ເປັນເຂົ້າກາງ, ອອກດອກໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນຕຸລາ, ສາມາດປູກໄດ້ແຕ່ນາປີ, ລວງສູງ 89 ຊມ, ລໍາຕົ້ນແຂງແຮງດີ, ສີໃບຂຽວເຂັ້ມ, ໃບຈ່າງ, ເມັດເຂົ້າເປືອກສີເຫຼືອງ ປາຍເມັດມີຈຸດສີນໍ້າຕານ, ຂະໜາດເມັດເຂົ້າສານຍາວ 10.36 ມມ, ກວ່າງ 3.52 ມມ, ໜາ 2.16 ມມ, ນໍ້າໜັກ 1000 ເມັດແມ່ນ 39 ກກ, ຄຸນນະພາບການກິນອ່ອນນຸ່ມດີ ແລະ ຄຸນນະພາບການສີ ແມ່ນ 60 %.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ໝາກຫີນສູງ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ

ແນວພັນເຂົ້າໝາກຫີນສູງ(LG6432) ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າບົກພື້ນເມືອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ລັກສະນະປະຈຳພັນ

– ເປັນປະເພດເຂົ້າໜຽວມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງ, ອາຍຸ 135-140 ວັນ.

– ຊ່ວງປູກ ທ້າຍເດືອນ ເມສາ (4) -ຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ(6) ຊ່ວງໄລຍະຝົນຕົກ.

– ລຳຕົ້ນສູງປະມານ 105 – 145 ຊັງຕີແມັດ, ລຳຕົ້ນແຂງ, ສີເຖືອງ.

– ໃບເປັນສີຂຽວ, ແຜ່ນໃບບໍ່ມີຂົນ, ໃບກວ້າງ.

– ເມັດເຂົ້າເປືອກກ້ຽງ (ບໍ່ມີຂົນ) ເປັນສີເຟືອງຂີດສີນໍ້າຕານແດງ.

– ເມັດໃຫ່ຍ, ຍາວ 9.24 ມິນລີແມັດ, ກວ້າງ 4,06 ມິນລີແມັດ, ໜາ 2,5 ມິນລີແມັດ.

– ເມັດເຂົ້າກ້ອງຍາວ 6,8 ມິນລີແມັດ, ກວ້າງ 3,38 ມິນລີແມັດ, ໜາ 2,22 ມິນລີແມັດ.

– ຄຸນນະພາບການສີດີ, ເມັດເຂົ້າສານສີຂາວ, ປະລິມານອາມີໂລດ (6,9%)

– ນໍ້າໜັກ 1000 ເມັດ/ກຼາມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ວຽງຈັນ 2 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ທ່າດອກຄໍາ 16 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ຫອມທ່າດອກຄໍາ 17 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ເຂົ້າຫອມທົງ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ຫອມມະລິ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ຫອມສັງທອງ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ຫອມທ່າດອກຄໍາ15 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ເຂົ້ກຂ 6 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ເຂົ້າຖິ່ນແກ້ວ17 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ຫອມລາວ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນພື້ນເມືອງ
-
ທ່າດອກຄໍາ15 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ທ່າດອກຄໍາ7 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ທ່າດອກຄໍາ5 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄຳ 5 ເປັນແນວພັນປັບປຸງ ( ແນວພັນປັບປຸງພັນທຳອິດ ) ຂອງລາວທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມລະຫວ່າງ RD10/B1014. ເປັນແນວພັນປະສົມທີ່ສະຖານີຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງເຂົ້າສາລາຄຳ, ເລີ່ມທົດສອບໃນປີ 1993 ແລະ ແນະນຳໃຊ້ປຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ຜົນຜະລິດ 4-5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ,ອາຍຸ 130-135 ວັນ,ລັກສະນະແຕກກໍ ແຕກກໍໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຊົງຕົ້ນຕັ້ງຊື່ດີ, ລວງສູງ ປະມານ 115 ແມັດ, ລັກສະນະຂອງລຳຕົ້ນ, ແຂງແຮງລະດັບກາງ, ລັກສະນະຂອງໃບ ສີຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ໃບຕັ້ງຊື່ດີ,ເມັດເຂົ້າເປືອກ ສີເຫຼືອງ, ຂະໜາດເມັດເຂົ້າສານ ຍາວ 9.99 ມີລີແມັດ, ກວ້າງ 3.19 ມີລີແມັດ, ໜາ 2.1 ມີລີແມັດ, ຮູບຮ່າງ ຮຽວ, ນ້ຳໜັກ 1,000 ເມັດ 26.5 ກຼາມ, ຄຸນນະພາບການກິນ ອ່ອນນຸ່ມດີ, ເປີເຊັນການສີ ສູງ (65%)
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
450ປີ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ເຊບັ້ງໄຟ4 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ

ເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວຫອມ,ເໝາະສົມກັບການເຮັດນາຫວ່ານແຫ້ງ ແລະ ຢອດແຫ້ງ ໃນເຂດນາທາມ, ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາຖ້ວມ,ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ,ເປີເຊັນເຂົ້າສານປະເພດໜຶ່ງສີໄດ້ 49.2%.ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້ານາພອກ ສປປລາວ ແລະ ສູນໄບໂອເທັກ ລາຊະອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງປະສົມພັນໃນ ປີ 2010 ລະຫວ່າງ TDK1*4/HNN/ IR85620-34-141///RD6*3/JHN ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທາງດ້ານຊີວະໂມເລກູນ ໃນການຄັດເລືອກ, ປູກສຶກສາສາຍພັນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້ານາພອກໃນປີ 2014, ປູກທົດສອບຜົນຜະລິດຢູ່ເຂດນໍ້າຖ້ວມຂອງທົ່ງພຽງເຊບັ້ງໄຟໃນປີ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຫອມທ່າດອກຄໍາ8 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນປັບປຸງ
-
ທ່າສະໂນ 11 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຖ່າຍທອດເຊື້ອພັນທຸກຳທີ່ຕ້ອງການຈາກຫລາຍທາງເຊັ່ນ: ຄວາມຫອມໄດ້ຈາກເຂົ້າຫອມນາງນວນ (HNN) ແລະ ກຂ 6 (RD6), ເຊື້ອທົນນໍ້າຖ້ວມ SUB1 ຈາກສາຍພັນເຂົ້າ IR85620-34-141, ເຊື່ອທົນພະຍາດໃບໄໝ້ຈາກຈ້າວຫອມນິນ (JHN) ເປັນພໍ່ພັນໂດຍປະສົມພັນກັບເຂົ້າພັນບັບປຸງລາວຄືທ່າດອກຄຳ 1 ໂດຍວິທີນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານຊີວະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກ Marker Assisted Selection (MAS) ເລີ່ມຕົ້ນປະສົມພັນແຕ່ປີ 2009 ທີ່ສູນເຂົ້າມະຫາໄລກະເສດສາດ, ວິທະຍາເຂດກຳແພງແສນ, ປະເທດໄທ ແລະ  ປີ 2013 ໄດ້ນຳມາຄັດເລືອກທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳທ່າສະໂນຈົນໄດ້ສາຍພັນ RGD1003-77-MAS-291-21-B-B. ເປັນເຂົ້າຮູ້ສຶກແສງ ອອກດອກ (ຖອງຮວງ) ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ, ຜົນຜະລິດ 5-6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ,ເປີເຊັ່ນການສີ 65.5% ເໝາະສົມສຳລັບນາກາງ-ນາຫຼຸບ, ທົນທານຕໍ່ການທໍາລາຍຂອງພະປາດໃບໄໝ້, ຂອບໃບແຫ້ງ ແລະ ທົນບົ່ວປານກາງ, ລຳຕົ້ນແຂງແຮງເຕ້ຍປານກາງເໝາະແກ່ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເກັບ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ທ່າດອກຄຳ 11 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ທ່າດອກຄຳ 11 ເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ອາຍຸປະມານ 130-135 ວັນ, ບໍ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຊ່ວງແສງ, ປູກໄດ້ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ. ເປັນແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ການທຳລາຍຂອງພະຍາດໄໝ້ ແລະ ຂອບຂອງໃບແຫ້ງໄດ້ດີ. ແນວພັນເຂົ້້າທ່າດອກຄຳ11 ເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວທີ່ມີລັກສະນະເມັດຍາວຮຽວ, ສີເຟືອງ, ຄຸນະພາບການສີດີ, ມີເປີເຊັນເຂົ້າສານທີ່ສີໄດ້ ແລະ ເຂົ້າສານປະເພດ1ສູງ, ໂດຍສະເພາະຄຸນະພາບເຂົ້ານາແຊງ. ຄຸນະພາບມນການກິນແມ່ນອ່ອນນຸ້ມດີ ແຕ່ບໍ່ຫອມ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ທ່າດອກຄຳ 8 ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນປັບປຸງ
ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄໍາ 8 (TDK 8) ແມ່ນພັດທະນາຈາກນັກປັບປຸງພັນເຂົ້າຂອງລາວທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ນາພອກ ເຊິ່ງມີຊື່ສາຍພັນ: TDK37-B-3-2-1-B ທີ່ປະສົມພັນຈາກແນວພັນ RD10/TDK1 ໃນປີ 1996 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້ານາພອກ.ເປັນແນວພັນໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ສາມາດປູກທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ, ເວລາສີແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າສານຫຼາຍກວ່າແນວພັນປັບປຸງອື່ນ ແລະ ເມັດເຂົ້າສານມີລັກສະນະເຫຼື້ອມໃສ, ທັງສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ຝຸ່ນ nitrogen ໄດ້ດີ (ປູກໃນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ), ສາມາດປັບຕົວໄດ້ດີກວ່າ ເຫມາະສົມໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແລະ ບາງເຂດໃນພາກເຫນືອ ເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ  ໄຊຍະບູລີ, ທົນທານຕໍ່ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ແລະ ພະຍາດໃຫມ້ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ກິນອ່ອນນຸ່ມດີ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ອີລາຍ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນພື້ນເມືອງ
-
ແນວພັນປະສົມ ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ຄຳອະທິບາຍ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າກ18 ເຂົ້າເປືອກລວມ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ຄຳອະທິບາຍ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ເຂົ້າໜຽວ/ ພັນພື້ນເມືອງ
ລັກສະນະເມັດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແມ່ນຈັດໃນ ກຸ່ມໄຈໂປນນິກກາເຂດຮ້ອນ (tropical japonica) ແຕກຕ່າງຈາກເຂົ້າຫອມອື່ນທີ່ປູກຢູ່ລາວ (Daygon. et al, 2008 ແລະ Vilayheuang. et al, 2016), ເຊິ່ງເຂົ້າຫອມອື່ນ ແມ່ນຈັດໃນກຸ່ມອິນດີກາ (indica) ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຫອມທົ່ງ, ຫອມນາງນວນ, ຫອມສັງທອງ, ກຂ 6, ເຂົ້າຫອມສະຫງ່ຽມ, ຫອມມະລິ ແລະ ແນວ ພັນອື່ນໆ. ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເປັນເຂົ້າຫອມພິເສດ ມີ ສານຄວາມຫອມ (2AP) ຫຼາຍກວ່າເຂົ້າຫອມນາງ ນວນ ແລະ ມີຄວາມໜຽວໜ້ອຍ ກວ່າແນວພັນ ເຂົ້າຫອມ (Chanthakhone, 2011a and 2011b), ເຊິ່ງຢີນຄວາມຫອມ ກໍເປັນຢີນໂຕຕ່າງຈາກແນວ ພັນເຂົ້າຫອມອື່ນ ທີ່ປູກຢູ່ລາວ (Champagne, 2008 and Daygon. et al, 2008). ເຂົ້າໄກ່ ນ້ອຍເປັນເຂົ້າທີ່ດີ, ເມື່ອນໍາເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍມາໜຶ້ງ ຈະໄດ້ເຂົ້າສຸກຫຼາຍ 1 ກລ ເຂົ້າສານຈະໄດ້ເຂົ້າສຸກ 1.3 ກລ  
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ