amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LACP

ວັນທີ: 26/08/2020

ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2020 ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 101 ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູທອນ ສີຮິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປົກປ້ອງສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງທີ່ປຶກສາຈາກຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄູ່ມືການປົກປ້ອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການນຳໃຊ້ກົນຈັກກະສິກຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ກະກຽມຕາມການແນະນຳຂອງທະນາຄານໂລກ, ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂອງຄະນະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ.