amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ນ້ຳສົ້ມຄວັນໄມ້

  • ຢາຂ້າແມງໄມ້
  • 200,000 ກີບ
  • ຢາຂ້າແມງໄມ້
  • ນ້ຳສົ້ມຄວັນໄມ້ ຈັດໄດ້ວ່າເປັນນ້ຳສົ້ມສາລະພັດ...

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານບຸດສະກອນ ການກະເສດ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678
(ຕົວຢ່າງ) ບໍລິສັດ ລາວວິທະຍາສາດເຄີໄຊອີຢູຍພືດພັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678