amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

  • ຮ້ານ : (ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ
  • ເບີໂທ   : 02012345678

ລາຍລະອຽດ

(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ
ລາຍລະອຽດ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ (ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ

02012345678