ຄຳເຫັນຂອງຄະນະຊີ້ນຳ


ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ LAO-AMIS ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ
(LAO-AMIS)