amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ໄຮໂດຣອີຊ່ີ

  • ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
  • 200,000
  • ສຳຫຼັບປູກຜັກ​ລະບົບ...

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678