[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຊື່ແນວພັນ ປະເພດແນວພັນ ລາຍລະອຽດ
ແນວພັນປະສົມ ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ
ເຂົ້າກ18 ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ