amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ແຂວງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 65,933 - -
ວຽງຈັນ 66,542 - -
ບໍລິຄຳໄຊ 40,177 - -
ຄຳມ່ວນ 96,005 - -
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 279,420 - -
ວຽງຈັນ 273,680 - -
ບໍລິຄຳໄຊ 160,860 - -
ຄຳມ່ວນ 396,225 - -