amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ ວັນທີ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ການສົ່ງອອກພືດ ໄປ ຈີນ 17/05/2022 ດາວໂຫຼດ