amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເສັ້ນສະແດງລາຄາສາລີ ປະຈໍາປີ 2019
ລາຄາສາລີ ປະຈໍາປີ 2019
ແຂວງ ຂໍ້ມູນລາຄາສາລີຂອງແຕ່ລະເດືອນ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,738 3,158 3,408 3,700 3,300 3,959 3,120 3,200 - 3,553 3,510 4,490
ວຽງຈັນ 3,938 3,058 3,308 3,308 3,354 3,959 3,239 3,051 - 3,792 3,583 4,583
ບໍລິຄຳໄຊ 3,556 3,531 3,918 3,918 3,700 3,622 3,826 3,922 4,142 4,183 4,208 -
ຄຳມ່ວນ 3,125 3,121 3,675 3,675 3,006 3,267 3,312 - 4,025 4,083 4,025 3,950