[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 19 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ນາງ ມະໂນລາ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ , ເບີໂທ
ຊື່ເຈົ້າຂອງເກັບຊື້ເຂົ້າ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ , ເບີໂທ
ທອງສະຫວັນ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາໄຮ, ເບີໂທ 99999963
ສົມສັກ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ໄຮວັນ, ເບີໂທ 55320897, 55601922
ທິດາວັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ ນຸນສົມບູນ, ເບີໂທ 95039985
ໃໝອິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ໃໝ່ນອງສັງ, ເບີໂທ 59688828
ຊຽງພັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ນາສິງ, ເບີໂທ 22982630
ຊວນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນວາງໂພ, ເບີໂທ 9980 6163
ບຸນຫຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 29917778
ສຸທາດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 55520382
ມະໂນລາ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ປາກຫາງ, ເບີໂທ 55400760
ຂັນເງິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກຊັນ ບໍລິຄຳໄຊ ພູນງາມ, ເບີໂທ 55169333
ສັນຕິໄຊ ກຸ່ມໂຮງສີ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ ທາມພວງ, ເບີໂທ 98570573
ບີ ມະນີວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ໂພນຄຳ, ເບີໂທ 58057777
ບຸນນາກ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໜອງແຫ້ວ, ເບີໂທ 55999910