amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ເຂົ້າເປືອກໜຽວ

8,000

ກີບ/ກິໂລ
02/11/2023

ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ

7,200

ກີບ/ກິໂລ
15/11/2023

ເຂົ້າສານໜຽວ

14,000

ກີບ/ກິໂລ
18/03/2023

ເຂົ້າສານຈ້າວ

7,000

ກີບ/ກິໂລ
09/12/2022
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່າດອກຄໍາ15 8,000 02/11/2023
ວຽງຈັນ ທ່າດອກຄຳ 8 8,000 01/11/2023
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 7,555 15/03/2023
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າກ18 6,000 25/12/2022
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ວຽງຈັນ ວຽງຈັນ450-1 7,200 15/11/2023
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 6,500 20/03/2023
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 6,500 13/03/2023
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 5,700 12/12/2022
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ທ່າດອກຄຳ 8 14,000 18/03/2023
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 14,000 15/03/2023
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວຽງຈັນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ເຊບັ້ງໄຟ2 7,000 09/12/2022
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວຽງຈັນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ບໍລິຄຳໄຊ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເສັ້ນສະແດງລາຄາເຂົ້າ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ລາຄາເຂົ້າສະເລ່ຍ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ