amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ສະຖິຕິລາຄາເຂົ້າຂອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ລາຄາເຂົ້າສະເລ່ຍ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ


ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ປາກງື່ມ ທ່າດອກຄໍາ15 7,300 25/12/2023
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ເຂົ້າກ18 6,000 20/03/2023
ເມືອງ ໄຊທານີ ແນວພັນປະສົມ 3,981 03/03/2020
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ປາກງື່ມ ຫອມມະລິ 9,000 25/12/2023
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແນວພັນປະສົມ 6,500 20/03/2023
ເມືອງ ໄຊທານີ ແນວພັນປະສົມ 4,133 02/02/2020
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ປາກງື່ມ ທ່າດອກຄໍາ15 14,000 25/12/2023
ເມືອງ ໄຊທານີ ແນວພັນປະສົມ 8,800 03/03/2020
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ປາກງື່ມ ແນວພັນປະສົມ 8,200 07/12/2022
ເມືອງ ໄຊທານີ ແນວພັນປະສົມ 7,633 02/02/2020
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ