amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກ່ຽວກັບ LAO-AMIS

ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ (LACP) ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ, ມີຈຸດປະສົງໃນການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອົງປະກອບຍ່ອຍຂອງໂຄງການນີ້, ໃນການສົ່ງເສີມ ຊາວກະສິກອນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການໂຮງສີໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງຜູ້ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ (LAO Agricultural Market Information System: ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ LAO-AMIS; ອ່ານວ່າ ລາວອາມິສ).