amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕະຫຼາດກະສິກໍາ

ຊື່ຕະຫລາດ ເມືອງ ແຂວງ ປະເພດ
Taladlao - ຕະຫຼາດລາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ
ຕະຫຼາດສົດລາວ-ອົດຊີ ຫນອງແຕ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ
ຕະຫຼາດໄຮຄຳ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ
ຕະຫຼາດປອດສານພິດ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ