amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ສະຖິຕິລາຄາເຂົ້າຂອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ລາຄາເຂົ້າສະເລ່ຍ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ


ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ເຂົ້າກ18 6,000 25/12/2022
ເມືອງ ມະຫາໄຊ ເຂົ້າກ18 7 12/12/2022
ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແນວພັນປະສົມ 5,500 12/12/2022
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແນວພັນປະສົມ 5,700 12/12/2022
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແນວພັນປະສົມ 8,500 09/12/2022
ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແນວພັນປະສົມ 5,500 30/11/2022
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ທ່າດອກຄຳ 8 14,000 18/03/2023
ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແນວພັນປະສົມ 8,000 22/12/2022
ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຂົ້າກ18 5,800 12/12/2022
ເມືອງ ແນວພັນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຂົ້າກ18 9,000 12/12/2022
ເມືອງ ມະຫາໄຊ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ