amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ສະຖິຕິລາຄາເຂົ້າຂອງ ເມືອງ ຍົມມະລາດ
ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ


ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ສະຖານທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ5,50012/12/2022
ຕະຫລາດຍົມມະລາດ8,88812/12/2022
ຕະຫຼາດ5,50012/12/2022
ຕະຫຼາດມະຫາໄຊ4,00012/12/2020
ສະຖານທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຕະຫຼາດເມືອງ5,50030/11/2022
ຕະຫຼາດມະຫາໄຊ4,01712/12/2020
ສະຖານທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຍົມມະລາດ5,80012/12/2022
ຕະຫຼາດກາງ10,00001/12/2022
ຕະຫຼາດມະຫາໄຊ9,00012/12/2020
ສະຖານທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ລາຄາເຂົ້າ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ເມືອງຍົມມະລາດ9,00012/12/2022
ຕະຫຼາດມະຫາໄຊ7,41712/12/2020