ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ LAO-AMIS

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ (LAO-AMIS) ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ
LAO Agricultural Market Information System (LAO-AMIS)

ສາລີ

ພືດຜັກ

ແຜນທີ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ
ເນື້ອທີ່ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 52.066 ຮຕ / 231.750 ໂຕນ
  • ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 37.795 ຮຕ / 157.805 ໂຕນ
  • ແຂວງຄໍາມ່ວນ 83.523 ຮຕ / 294.840 ໂຕນ
  • ແຂວງໄຊຍະບູລີ 32.707 ຮຕ / 143.430 ໂຕນ
  • ແຂວງວຽງຈັນ 54.200 ຮຕ / 234.590 ໂຕນ
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4200 4500 11/2019
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ N/A N/A N/A
ແຂວງຄໍາມ່ວນ N/A N/A N/A
ແຂວງໄຊຍະບູລີ N/A N/A N/A
ແຂວງວຽງຈັນ N/A N/A N/A
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4200 4300 11/2019
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ N/A N/A N/A
ແຂວງຄໍາມ່ວນ N/A N/A N/A
ແຂວງໄຊຍະບູລີ N/A N/A N/A
ແຂວງວຽງຈັນ N/A N/A N/A
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 8500 10000 11/2019
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ N/A N/A N/A
ແຂວງຄໍາມ່ວນ N/A N/A N/A
ແຂວງໄຊຍະບູລີ N/A N/A N/A
ແຂວງວຽງຈັນ N/A N/A N/A
ແຂວງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ (ກີບ) ລາຄາສູງສຸດ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9500 12000 11/2019
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ N/A N/A N/A
ແຂວງຄໍາມ່ວນ N/A N/A N/A
ແຂວງໄຊຍະບູລີ N/A N/A N/A
ແຂວງວຽງຈັນ N/A N/A N/A
ຂ່າວສານ