amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລາຍລະອຽດ ຄວາມຕ້ອງການຊື້, ລະຫັດການສັ່ງຊື່: STB4123

ຜົນຜະລິດກະສີກໍາ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 9,400 - 17/05/2022 17/05/2022

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

(ຕົວຢ່າງ) ບໍລິສັດ ໄຊພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

02012345678

ທີ່ຢູ່ : ເມືອງ ມະຫາໄຊ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.