amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ

ປະເພດກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ , ເມືອງ ພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.