amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ນາງ ມະໂນລາ

ປະເພດກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ , ເມືອງ ທຸລາຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.