amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດອອກແບບຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳ ປີ 2020

ວັນທີ: 29/07/2022

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພະຈິກ ເຖີງ 22 ພະຈິກ 2019 ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດອອກແບບຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳ ປີ 2020 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18 ເຖີງ 22 ພະຈິກ 2019. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູທອນ ສິຣີພັນທອງ ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ຄະນະພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາໂຄງການ, ວິຊາການເຕັກນິກດ້ານຊົນລະປະທານ ຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງວຽກງານຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກການປະເມີນດ້ານເຕັກນິກ, ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ, ປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ, ວາງແຜນວຽກກັບທີມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ປີ 2020.