amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ພາລະກິດການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 5 (ຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ) ລະຫວ່າງວັນທີ 17-23 ທັນວາ, 2020

ວັນທີ: 23/12/2020

ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 5 (ຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-23 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ ສະໂມສອນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພົມມີ ອິນທິຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມວິຊາການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ, ອົງການເນເທີແລນພັດທະນາປະຈຳລາວ (SNV), ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວເຂົ້ານາໆຊາດ (IRRI) ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຕົກລົງການນັບຕັ້ງແຕ່ການຕິດ ຕາມຊຸກຍູ້ໃນ ເດືອນມີຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະອອກປະກອບ ຂອງ ໂຄງການ ຊືງປະກອບມີ: 1). ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບຈາກພາລະກິດຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020; 2). ທົບທວນຄືນແຜນທຸລະກິດທີ່ກະກຽມໂດຍກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ; 3). ສືບຕໍ່ທົບທວນແລະ ປັບປຸງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານ ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະການອອກແບບລາຍລະອຽດ ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນ ໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ປະເມີນແລ້ວ (1B) ແລະ ມີແຜນຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງສ້ອມແປງ; 4). ຂອດການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ (NPMO) ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານປະຈຳພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFOs) ເພື່ອເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ໄວຂື້ນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ທາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ໄດ້ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດອັນຈົບງາມບັນລຸຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍທີ່ວາງ​ໄດ້​ວາງ​ອອກທຸກປະການ ແລະ ບັນດາຈຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ທາງໂຄງການຈະນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບາດກ້າວຕໍໍ່ໄປ