amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ກອງປະຊຸມການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ການເກັບ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ມູນບ້ານ ຮອບທີ 4, ພ້ອມດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ວັນທີ: 03/07/2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02-03 ກໍລະກົດ 2020 ຄະນະປະສານງານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບ ການເກັບ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ມູນບ້ານ  ຮອບທີ 4, ພ້ອມດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ໃໝ່ ສີບຸນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທ່ານ ພານິສອນ ຊາມົນຕີ, ຄະນະປະສານງານໂຄງການ ຜກສ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ແນະນຳ-ນຳພາໃຫ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈັດເກັບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ (ກຸ່ມ, ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ) ໃຫ້ລວມສູນ ແລະ ປະຕູດຽວ, ແນະນໍາການໃຊ້ພີວອດ ແລະ ສະມາດຊີດ (Pivot and Smartsheet) ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ແຂວງສຳເນົາປື້ມສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໃຫ້ສູນກາງທຸກກຸ່ມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນທີ່ປະຊູມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຜີຍແຜ່ວຽກງານໃນກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ສິງທ້າທາຍໃນການກໍ່ສ້າງ, ສັນຍາວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ, ແຜນຮັບມືຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ  ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້້າໃຈວີທີການ ແລະ ມາດຕະການການປ້ອງກັນ.