amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 2019 ແຂວງ ວຽງຈັນ
ເມືອງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ເມືອງ ທຸລາຄົມ 9,185 25 9,160
ເມືອງ ເຟືອງ - - -
ເມືອງ ຊະນະຄາມ - - -