amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 2019 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ 54 54 -
ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ - - -
ເມືອງ ພຽງ - - -
ເມືອງ ປາກລາຍ - - -