amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 2019, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ເມືອງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ເມືອງ ມະຫາໄຊ 1,500 1,500 -
ເມືອງ ຍົມມະລາດ 2,000 2,000 -
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ - - -