amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 2019, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ເມືອງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ເມືອງ ທຸລາຄົມ 4 4 -
ເມືອງ ເຟືອງ - - -
ເມືອງ ຊະນະຄາມ - - -