amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລາຍລະອຽດ ຄວາມຕ້ອງການຂາຍ, ລະຫັດການຂາຍ : STB4123

ຜົນຜະລິດກະສີກໍາ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 10,000 15 % 17/05/2022 17/05/2022

ຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ ເມືອງ: ມະຫາໄຊ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາຫວ້າ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ