amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລາຍລະອຽດ ຄວາມຕ້ອງການຂາຍ, ລະຫັດການຂາຍ: STB41234

ຜົນຜະລິດກະສີກໍາ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ເຂົ້າສານໜຽວ 8,400 - 17/05/2022 17/05/2022

ຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ (RPG1) ເມືອງ ມະຫາໄຊ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານຈຸ້ມ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ